top of page

Vedtægter

§1 West Coast Pride, Vestjylland.

Stk.1. Foreningens navn er West Coast Pride 

Stk.2. Foreningens hjemsted er Vestjylland. 

§2 Formål.

Stk.1. Foreningens formål er: 

At afholde Pride i Vestjylland og gøre opmærksom på LBGT+ problemstillinger igennem diverse aktiviteter. 

§3 Medlemskreds

Stk.1. Som medlemmer optages enhver, som har lyst og vilje til at arbejde for foreningens formål.

Stk.2. Foreningen er for alle jf. stk 1 §3. 

Stk.3. Indmeldelse sker ved kontakt til forpersonsskabet.

Stk.4. Udmeldelse kan ske ved skriftlig henvendelse til et bestyrelsesmedlem med øjeblikkelig virkning. 

Stk.5. Medlemmerne betaler et af generalforsamlingen fastsat kontingent. På generalforsamlingen 17. oktober 2020, blev dette fastsat til 80 kroner årligt. 

§4 Generalforsamlingen

Stk.1. Generalforsamlingen er foreningens højeste myndighed.

Stk.2. Ordinær generalforsamling afholdes én gang årligt inden udgangen af september måned og indkaldes med mindst tre ugers varsel ved brev til medlemmerne/ved annoncering på facebook med angivelse af dagsorden. 

Stk.3. Møde- og stemmeberettigede på generalforsamlingen er alle medlemmer, der senest ugedagen forinden har betalt forfaldent kontingent. Der kan ikke stemmes ved fuldmagt. 

Stk.4. Dagsordenen for den ordinære generalforsamling skal mindst indeholde følgende punkter: 

1. Valg af stemmetællere 

2. Valg af dirigent 

3. Forpersonens beretning 

4. Regnskabsaflæggelse 

5. Behandling af indkomne forslag 

6. Fastsættelse af kontingent 

7. Godkendelse af budget 

8. Valg af forperson 

9. Valg af næstforperson

10. Valg af 3-7 bestyrelsesmedlemmer og evt. 2 suppleanter 

11. Valg af revisor og en evt. revisorsuppleant

12. Eventuelt 

 

Stk.5. Forslag, der ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal være bestyrelsen i hænde senest 8 dage før generalforsamlingen. Forslag om vedtægtsændringer, der ønskes behandlet, skal være bestyrelsen i hænde senest én måned forud for udgangen af den måned, hvor den ordinære generalforsamling skal afholdes. 

Stk.6. Generalforsamlingen ledes af en dirigent, der ikke må være medlem af bestyrelsen. 

Stk.7. Generalforsamlingen træffer sine beslutninger med simpelt flertal (en over halvdelen af de gyldigt afgivne stemmer) og ved håndsoprækning. Skriftlig afstemning anvendes dog, når det begæres af blot én mødedeltager. Ved personvalg, hvor der er foreslået flere end det antal, der skal vælges, foretages altid skriftlig afstemning. Ved sådanne personvalg anvendes reglen om simpelt flertal.

§5 Ekstraordinær generalforsamling 

Stk.1. Ekstraordinær generalforsamling kan afholdes, når bestyrelsen finder det nødvendigt, og skal afholdes, når mindst 1/3 af medlemmerne fremsætter skriftlig begrundet anmodning om det over for forpersonen. I sådanne tilfælde skal generalforsamlingen afholdes senest fire uger efter, at anmodningen er kommet til forpersonens kundskab. 

Stk.2. Indkaldelsesfristen for en ekstraordinær generalforsamling er 2 uger. 

§6 Foreningens daglige ledelse 

Stk.1. Foreningens daglige ledelse udgøres af bestyrelsen, der foruden forpersonen består af kassereren og 1 -5 medlemmer. Bestyrelsen vælges af generalforsamlingen for en 1-årig periode, således at der hvert år vælges 3-7 medlemmer. 

Stk.2. Bestyrelsen leder foreningen i overensstemmelse med nærværende vedtægter og generalforsamlingens beslutninger.

Stk.3. Senest 14 dage efter nyvalg til bestyrelsen afholdes konstituerende møde, hvor bestyrelsen af og blandt sine medlemmer vælger kasserer og sekretær. Alle tillidsposter gælder frem til næste generalforsamling. 

Stk.4. Bestyrelsen fastsætter i øvrigt selv sin forretningsorden. Den kan nedsætte underudvalg og arbejdsgrupper til varetagelse af afgrænsede opgaver. 

Stk.5. Forpersonen - og i dennes fravær næstforpersonen - indkalder og leder bestyrelsens møder. Indkaldelse sker skriftligt (også på e-mail) med angivelse af dagsorden, når forpersonen skønner det nødvendigt, eller 3 mindst tre medlemmer af bestyrelsen fremsætter ønske om det overfor forpersonen. I sådanne tilfælde afholdes mødet senest 2 uger efter anmodningen er kommet til forpersonens kundskab. 

§7 Økonomi, regnskab og revision

Stk.1. Foreningens regnskabsår følger kalenderåret. 

Stk.2. Bestyrelsen er ansvarlig over for generalforsamlingen for budget samt regnskab. 

Stk.3. Foreningens regnskab føres af kasseren, der tillige fører foreningens medlemsregister. 

Stk.4. Regnskabet revideres af de på generalforsamlingen valgte revisorer. 

§8 Tegningsregler og hæftelse 

Stk.1. Foreningen tegnes udadtil ved underskrift af formanden og mindst et yderligere bestyrelsesmedlem i forening. Ved optagelse af lån og ved salg/ pantsætning af fast ejendom tegnes foreningen af den samlede bestyrelse. 

Stk.2. Der påhviler ikke foreningens medlemmer nogen personlig hæftelse for de forpligtelser, der påhviler foreningen. 

§9 Vedtægtsændringer

Stk.1. Disse vedtægter kan kun ændres med 2/3 flertal på en generalforsamling, hvor ændringsforslaget fremgår af dagsordenen.

Stk.2. Vedtægtsændringerne træder i kraft med virkning fra den generalforsamling, de vedtages på. 

§10 Opløsning 

Stk.1. Opløsning af foreningen kan kun finde sted med 2/3 flertal på to hinanden følgende generalforsamlinger, hvoraf den ene skal være ordinær.

Stk.2. Foreningens formue skal i tilfælde af opløsning anvendes i overensstemmelse med de i § 2 fastsatte formål eller til andre almennyttige formål. Beslutning om den konkrete anvendelse af formuen træffes af den opløsende generalforsamling.

§11 Datering

Stk.1. Således vedtaget på foreningens stiftende generalforsamling den 03.10.2019 og senest ændret på den ordinære generalforsamling den 17. oktober 2020.

bottom of page